广西新闻网-广西日报南宁讯 (记者 骆万丽 通讯员 胡田田)近日,广西印发《广西建筑业稳市场促发展若干政策措施》(以下简称《措施》),推出建筑业发展“政策大礼包”,明确了稳定建材价格、保障工程款支付、加大金融支持、保障农民工工资、加强建筑产业工人队伍建设等多方面扶持政策,立足建筑业企业和工人切身利益,推动建筑业高质量发展。

《措施》提出,将稳定建筑材料市场价格、强化工程材料价格风险控制,通过提升区内砂石等主要建材的产能,支持建筑原材料上下游企业建立长期的稳定合作关系;加强建筑材料市场价格监测,密切关注建材价格波动,及时发布预警信息;支持企业联合成立建筑材料集中采购平台,提高供应链协同水平。

保障工程款支付方面,一方面通过建设单位向施工单位提供工程款支付担保,从源头上防范工程款拖欠。另一方面,完善工程款结算和支付体系,加大政府拖欠工程款清理力度,加快推进过程结算,并对有拖欠行为的建设单位限制其新开工项目,解决建筑企业面临的拖欠工程款难题。此外,加强金融保障力度,对符合条件的企业推行“桂惠贷—建设贷”,全面推进保函替代保证金,积极推广各类电子保函,降低企业融资成本。

《措施》要求,落实农民工工资专用账户管理制度及工资保证金制度,对农民工工资专用账户进行预警监控,对建设单位工程款支付和使用情况进行监督,实行农民工工资保证金差异化缴存,实现守信激励、失信惩戒。

此外,我区还将加强建筑业产业工人培育,建立建筑工人成本信息发布机制,引导企业将薪酬与技能等级挂钩,完善农民工群体线上线下相结合的职业技能培训方式,打造劳务品牌培训示范基地。【读音】:

guǎng xī xīn wén wǎng -guǎng xī rì bào nán níng xùn (jì zhě luò wàn lì tōng xùn yuán hú tián tián )jìn rì ,guǎng xī yìn fā 《guǎng xī jiàn zhù yè wěn shì chǎng cù fā zhǎn ruò gàn zhèng cè cuò shī 》(yǐ xià jiǎn chēng 《cuò shī 》),tuī chū jiàn zhù yè fā zhǎn “zhèng cè dà lǐ bāo ”,míng què le wěn dìng jiàn cái jià gé 、bǎo zhàng gōng chéng kuǎn zhī fù 、jiā dà jīn róng zhī chí 、bǎo zhàng nóng mín gōng gōng zī 、jiā qiáng jiàn zhù chǎn yè gōng rén duì wǔ jiàn shè děng duō fāng miàn fú chí zhèng cè ,lì zú jiàn zhù yè qǐ yè hé gōng rén qiē shēn lì yì ,tuī dòng jiàn zhù yè gāo zhì liàng fā zhǎn 。

《cuò shī 》tí chū ,jiāng wěn dìng jiàn zhù cái liào shì chǎng jià gé 、qiáng huà gōng chéng cái liào jià gé fēng xiǎn kòng zhì ,tōng guò tí shēng qū nèi shā shí děng zhǔ yào jiàn cái de chǎn néng ,zhī chí jiàn zhù yuán cái liào shàng xià yóu qǐ yè jiàn lì zhǎng qī de wěn dìng hé zuò guān xì ;jiā qiáng jiàn zhù cái liào shì chǎng jià gé jiān cè ,mì qiē guān zhù jiàn cái jià gé bō dòng ,jí shí fā bù yù jǐng xìn xī ;zhī chí qǐ yè lián hé chéng lì jiàn zhù cái liào jí zhōng cǎi gòu píng tái ,tí gāo gòng yīng liàn xié tóng shuǐ píng 。

bǎo zhàng gōng chéng kuǎn zhī fù fāng miàn ,yī fāng miàn tōng guò jiàn shè dān wèi xiàng shī gōng dān wèi tí gòng gōng chéng kuǎn zhī fù dān bǎo ,cóng yuán tóu shàng fáng fàn gōng chéng kuǎn tuō qiàn 。lìng yī fāng miàn ,wán shàn gōng chéng kuǎn jié suàn hé zhī fù tǐ xì ,jiā dà zhèng fǔ tuō qiàn gōng chéng kuǎn qīng lǐ lì dù ,jiā kuài tuī jìn guò chéng jié suàn ,bìng duì yǒu tuō qiàn háng wéi de jiàn shè dān wèi xiàn zhì qí xīn kāi gōng xiàng mù ,jiě jué jiàn zhù qǐ yè miàn lín de tuō qiàn gōng chéng kuǎn nán tí 。cǐ wài ,jiā qiáng jīn róng bǎo zhàng lì dù ,duì fú hé tiáo jiàn de qǐ yè tuī háng “guì huì dài —jiàn shè dài ”,quán miàn tuī jìn bǎo hán tì dài bǎo zhèng jīn ,jī jí tuī guǎng gè lèi diàn zǐ bǎo hán ,jiàng dī qǐ yè róng zī chéng běn 。

《cuò shī 》yào qiú ,luò shí nóng mín gōng gōng zī zhuān yòng zhàng hù guǎn lǐ zhì dù jí gōng zī bǎo zhèng jīn zhì dù ,duì nóng mín gōng gōng zī zhuān yòng zhàng hù jìn háng yù jǐng jiān kòng ,duì jiàn shè dān wèi gōng chéng kuǎn zhī fù hé shǐ yòng qíng kuàng jìn háng jiān dū ,shí háng nóng mín gōng gōng zī bǎo zhèng jīn chà yì huà jiǎo cún ,shí xiàn shǒu xìn jī lì 、shī xìn chéng jiè 。

cǐ wài ,wǒ qū hái jiāng jiā qiáng jiàn zhù yè chǎn yè gōng rén péi yù ,jiàn lì jiàn zhù gōng rén chéng běn xìn xī fā bù jī zhì ,yǐn dǎo qǐ yè jiāng xīn chóu yǔ jì néng děng jí guà gōu ,wán shàn nóng mín gōng qún tǐ xiàn shàng xiàn xià xiàng jié hé de zhí yè jì néng péi xùn fāng shì ,dǎ zào láo wù pǐn pái péi xùn shì fàn jī dì 。